Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, June 4, 2017

TẠP LỤC THI 1 - Thơ Chu Vương Miện


              Nhà thơ Chu Vương MiệnTẠP LỤC THI 1

thế sự như diệp đa
hắc như cẩu khẩu
trên bảo
dưới không nghe ?
nhậu quất cần câu
cho chó ăn chè

trảm phụ thế sự
hai tai chưa điếc
nhưng
làm không được
huề

con cò con trai
con cò vừa đi vừa bay
con trai chỉ nằm yên một chỗ
thật quá khổ
được bạc thất tình
được tình thua bạc
huề vốn
làm thinh
chỉ là chim
chỉ là bướm
chỉ là thế thôi ?
mà khốn khổ khốn nạn
một kiếp người

Tôn Ngộ Không
một tay thiết bảng
một tay kính chiếu yêu
nam chinh bắc thảo
mệt bở hơi tai
chuyện dài dài
Trư Bát Giới
chỉ ăn uống ngủ
chuyện thiên hạ
chuyện ruồi bu
ngoài tai ?

còn sống còn thở
còn thở còn làm thơ
làm cho chính mình
cho tỉnh không mơ
không cần cho mai sau ?
dòng sông dòng đời
y như nước qua cầu ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: