Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 25, 2015

UỐNG RƯỢU VỚI LỖ TRÍ THÂM - Thơ Kha Tiệm Ly                            Ảnh tác giả Kha Tiệm Ly


UỐNG RƯỢU VỚI LỖ TRÍ THÂM

Ta mời nhau chẳng lời khách khí
Một bên thư hương, bên kẻ võ biền.
Múa thiền trượng thách cùng phường ma quỷ
Khí phách giang hồ đãi bốn biển anh em.

Ta vẫn biết căn lành mình chưa đủ,
Nhưng chiếc áo nào làm được nhà tu?*
Ta uống rượu mà lòng trong như rượu,
Ngũ giới chỉ dành cho kẻ phàm phu!

Ta giận chết lũ trong môi ngoài miệng,
Mượn áo Như Lai mua bán Phật, Trời.
Đệ cười chết kẻ làm “thơ té giếng”
Dựa thế dựa thần thoát nhảy lên ngôi!

Cũng chỉ bởi quan ôn tham, ác.
Nên Lương Sơn nghĩa sĩ tuốt gươm mài.
Bởi chữ nghĩa rơi vào thời mạt pháp,
Nên trường văn bút đệ lạc loài!

Trời đất rộng chẳng thiếu gì hảo hán,
Kẻ chân tu còn khó gặp hơn trời!
Uống đi đệ! Hẹn một ngày rực nắng
Quảy túi giang hồ trăng gió thảnh thơi chơi!

                                           Kha Tiệm Ly

* Trộm ý câu “chiếc áo không làm nên nhà tu”

............................

Kha Tiệm Ly
Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
Email: 

No comments: